Prywatność

Polityka prywatności na obszarze UE

Zakres i omówienie

OEConnection („OEC”) szanuje Twoją prywatność i dokłada starań, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie w sprawie prywatności opisuje sposoby, w jakie firma OEC i jej podmioty zależne, stowarzyszone oraz powiązane (łącznie „my”, „nas”) zbierają i przetwarzają dane osobowe na Twój temat.

Niniejsze Oświadczenie w sprawie prywatności jest publikowane w imieniu grupy spółek OEConnection, więc każde odniesienie do OEConnection bądź „nas” w tym oświadczeniu odnosi się do odpowiedniej spółki z grupy OEConnection, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych. Niniejsze Oświadczenie w sprawie prywatności opisuje kategorie danych osobowych, które zbieramy, sposoby ich wykorzystania oraz zabezpieczania, jak również to, kiedy możemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim oraz kiedy możemy przesyłać Twoje dane osobowe poza jurysdykcję Twojego kraju. Oświadczenie w sprawie prywatności opisuje również Twoje prawa odnośnie do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w tym prawo do uzyskania wglądu do danych, poprawienia ich, zażądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy też przesyłania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia w sprawie prywatności, chyba że wyrazisz zgodę na inne przetwarzanie lub będzie to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. OEC podejmuje wszystkie uzasadnione kroki celem zapewnienia, aby dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, były stosowne, istotne i nienadmierne, a także przetwarzane w ograniczonych celach.

 Aby mieć pełną świadomość tego, jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane, koniecznie przeczytaj niniejsze Oświadczenie w sprawie prywatności oraz wszelkie inne oświadczenia na temat prywatności lub uczciwego przetwarzania, które możemy przedstawiać w określonych okolicznościach podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych na Twój temat.

UWAGA: ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci. Nigdy świadomie nie zbieramy danych osobowych na temat dzieci.


DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT 

Dane osobowe, czyli informacje osobiste, oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, dzięki którym możliwe jest jej zidentyfikowanie. Nie obejmuje to danych, z których tożsamość właściciela została usunięta (dane zanonimizowane).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różne rodzaje danych osobowych na Twój temat, które są pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne obejmujące imię, nazwisko, numer VIN pojazdu lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia oraz płeć.
 • Dane kontaktowe obejmujące adres rozliczeniowy, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmujące szczegóły rachunku bankowego oraz kart płatniczych.
 • Dane transakcyjne obejmujące informacje o realizowanych i odbieranych płatnościach, a także informacje o produktach i usługach, które od nas kupujesz.
 • Dane techniczne obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, sposób korzystania z przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, godzinę i czas trwania Twojej wizyty, strony oglądane przez Ciebie w naszej witrynie, typy i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i dane nt. platformy, a także inne dane techniczne na temat urządzeń, których używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny.
 • Dane profilowe obejmujące nazwę użytkownika i hasło, Twoje zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, w tym markę i model pojazdu oraz szczegóły dotyczące konkretnych części z Twoich zamówień, jak również pozostałe preferencje i opinie lub odpowiedzi udzielane w ankietach.
 • Dane nt. wykorzystania obejmujące informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas oraz od stron trzecich materiałów marketingowych i preferencje dotyczące komunikacji.

Dodatkowo zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu Dane zagregowane, takie jak dane statystyczne i demograficzne. Dane zagregowane mogą być oparte na Twoich danych osobowych, ale nie są za takie uznawane w świetle prawa, ponieważ ani bezpośrednio, ani pośrednio nie ujawniają Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje Dane nt. wykorzystania w celu obliczenia procentu użytkowników korzystających z określonej funkcji w witrynie. Jeśli jednak połączymy Dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, przez co będą one bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Twoją osobę, będziemy traktować je jako dane osobowe i przetwarzać zgodnie z niniejszym Oświadczeniem w sprawie prywatności.

Nie zbieramy na Twój temat Danych osobowych należących do specjalnych kategorii, takich jak rasa i pochodzenie etniczne, przekonania filozoficzne i religijne, informacje o życiu seksualnym i orientacji, poglądy polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, informacje na temat Twojego stanu zdrowia czy dane genetyczne i biometryczne. Nie zbieramy także informacji na temat wykroczeń i wyroków karnych w przeszłości.

 

JAK ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?  

 

Do zbierania danych na Twój temat wykorzystujemy różne metody, w tym:

 

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i finansowe, przesyłając elektroniczne lub inne formularze, korespondując z nami, a także kontaktując się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail, telefonicznie bądź inną metodą. Obejmuje to dane osobowe, które przekazujesz nam np. podczas:
 • tworzenia konta w naszej witrynie,
 • wypełniania formularza kontaktowego lub prośby o dodatkowe informacje w naszej witrynie,
 • zamawiania naszych produktów i usług,
 • subskrybowania naszych usług lub publikacji,
 • przesyłania prośby o wysłanie materiałów marketingowych,
 • udziału w konkursie, promocji czy badaniu,
 • przesyłania opinii.
 • Interakcje lub technologie zautomatyzowane. Podczas Twoich interakcji z naszą witryną możemy automatycznie gromadzić dane techniczne na temat Twojego sprzętu, przeglądania i wzorców zachowań. Zbieramy te dane, wykorzystując pliki cookie, dzienniki serwera i inne podobne technologie. Więcej szczegółów zawiera nasza Polityka w sprawie plików cookie [LINK].
 • Strony trzecie oraz źródła publiczne. Dane osobowe na Twój temat możemy otrzymywać od różnych stron trzecich oraz pozyskiwać ze źródeł publicznych wymienionych poniżej:
 • Dane techniczne od następujących podmiotów:

(a)  podmioty analityczne, takie jak Google, które mogą znajdować się poza terytorium UE;

 

(b)  narzędzia marketingowe, takie jak Hubspot, które mogą znajdować się poza terytorium UE oraz

 

(c)  dostawcy danych wyszukiwania, tacy tak Wistia, którzy mogą znajdować się poza terytorium UE.

 

 • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technologicznych, usług płatności oraz dostaw;
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe od brokerów danych i z agregatorów danych oraz
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł.

 

CELE, W KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE  

 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to obowiązujące prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 

 • Gdy jest to potrzebne do wykonania umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub którą zawarliśmy z Tobą.
 • Gdy jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych celów naszych lub strony trzeciej (w tym między innymi aktualizacji naszej dokumentacji, zarządzania naszą działalnością i rozwijania jej, reorganizacji lub restrukturyzacji naszej firmy, odzyskania naszych wierzytelności, aktualizowania naszej witryny, opracowywania produktów i usług, badania sposobów korzystania przez klientów z naszych produktów i usług, a także na potrzeby naszej strategii marketingowej), a także nie narusza Twoich interesów ani podstawowych praw.
 • Gdy jest to wymagane na mocy prawa lub uregulowań.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, zależnie od konkretnego celu, w którym wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@oeconnection.com.

 

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • W celu zapobiegania oszustwom.
 • W celu administrowania usługami IT, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym chronienia przed nieuprawnionym dostępem do naszych systemów komputerowych i komunikacyjnych oraz zapobiegania dystrybucji złośliwego oprogramowania.

 

JAK BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wykonania wszelkich umów, które mogliśmy z Tobą zawrzeć, oraz do następujących zgodnych z prawem celów:

 • Rejestracja Twojej osoby jako nowego klienta
 • Przetwarzanie i realizowanie Twoich zamówień, w tym:

(a) Zarządzanie opłatami i płatnościami

(b) Odbiór i odzyskiwanie naszych wierzytelności

 • Zarządzanie naszymi relacjami z Tobą oraz świadczenie efektywnego wsparcia, które obejmuje:
 • Powiadamianie Cię o zmianach w naszych regulaminach oraz w naszej polityce prywatności
 • Szkolenia i doradztwo
 • Informacje o nowościach

(d) Prośby o przesłanie opinii lub wzięcie udziału w badaniu

 • Weryfikacja Twojego prawa do udziału w promocjach, konkursach i loteriach oraz dostarczanie ewentualnych nagród;
 • Egzekwowanie naszych regulaminów;
 • Administracja i ochrona naszej firmy oraz tej witryny (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)
 • Dostarczanie odpowiednich treści w witrynie oraz reklam, a także mierzenie lub badanie skuteczności prezentowanych Ci reklam
 • Korzystanie z analizy danych do ulepszania naszej witryny, produktów/usług, działań marketingowych, relacji z klientami i poziomu obsługi klientów
 • Przedstawianie Ci sugestii i rekomendacji na temat produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować
 • Przestrzeganie obowiązującego prawa
 • Wykonywanie innych celów, o których informowaliśmy w momencie zbierania danych;

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, w których je zebraliśmy, oraz w celach pokrewnych. W razie wystąpienia potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych w innym celu, powiadomimy Cię o tym oraz — jeśli wymaga tego prawo — poprosimy o Twoją zgodę. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać bez Twojej zgody oraz wiedzy wyłącznie wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

Generalnie nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem wysyłania Ci za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych komunikatów marketingowych stron trzecich. Przysługuje Ci prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. Aby to zrobić, napisz na adres Marketing@OEConnection.com. Bez uzyskania Twojej wcześniejszej zgody nie będziemy Cię uwzględniać w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zanim udostępnimy Twoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie spoza Grupy OEC do celów marketingowych, poprosimy Cię o udzielenie na to wyraźnej zgody.

Rezygnacja 

W dowolnej chwili możesz wystąpić do nas lub do strony trzeciej o zaprzestanie przysyłania Ci wiadomości marketingowych, pisząc na adres Marketing@OEConnection.com.

Gdy zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości marketingowych, nie będzie to obejmowało danych osobowych przekazanych nam wcześniej w związku z zakupem produktów/usług, rejestracji gwarancji, korzystania z produktów/usług oraz innych transakcji.

Pliki cookie 

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, a także powiadamiała Cię, gdy witryny próbują przesłać plik cookie lub uzyskać do niego dostęp. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, pamiętaj, że pewne części naszej witryny mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką w sprawie plików cookie.

 

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE

Nasza witryna oraz pozostałe materiały mogą zawierać łącza do witryn będących własnością stron trzecich i prowadzonych przez nie. Takie strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe na Twój temat. Gdy opuścisz witrynę Clifford Thames, niniejsza Polityka prywatności przestaje obowiązywać, a Clifford Thames odmawia ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich stron trzecich oraz za dostarczane przez nie treści. Co więcej, Clifford Thames odmawia ponoszenia odpowiedzialności za informacje zebrane przez strony trzecie niestowarzyszone z Clifford Thames oraz dostarczone Clifford Thames po uzyskaniu Twojej zgody lub bez jej uzyskania. Zawsze chroń swoją prywatność, czytając polityki prywatności każdej strony trzeciej, z którą wchodzisz w interakcje.

 

JAK MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE  

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach opisanych wcześniej:

 

 • Zewnętrzne/wewnętrzne strony trzecie, takie jak
 • Dostawcy i usługodawcy działający w charakterze podmiotów przetwarzających dane, którzy świadczą usługi IT oraz usługi administracji systemami.
 • Profesjonalni doradcy i inni agenci oraz przedstawiciele działający w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów danych, tacy jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi konsultingu, bankowe, ubezpieczeniowe czy księgowe.
 • Organy regulacyjne oraz inne organy z Unii Europejskiej działające w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów danych, które w określonych okolicznościach wymagają raportów z przetwarzania danych.
 • Inni klienci, w tym między innymi dealerzy samochodowi, producenci samochodów, punkty napraw, dostawcy części oraz firmy ubezpieczeniowe celem usprawnienia realizacji transakcji, a także strony trzecie przeprowadzające badania satysfakcji klientów w imieniu OEC. Strony trzecie standardowo zapewniają anonimowość respondentów uczestniczących w badaniach.

Jeśli obowiązujące prawo na to zezwala lub tego wymaga, możemy ujawniać Twoje dane osobowe w następujących celach dodatkowych:

 • Pozostałym członkom grupy spółek (w tym spoza jurysdykcji Twojego kraju) do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie prywatności oraz do celów niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy o pracę.
 • Pozostałym członkom naszej grupy spółek w ramach zwykłych działań sprawozdawczych.
 • W celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub obowiązującymi procesami prawnymi, np. nakazami przeszukań, wezwaniami lub nakazami sądowymi. W przypadku ujawniania Twoich danych osobowych w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub obowiązującymi procesami prawnymi podejmiemy uzasadnione kroki dla pewności, że udostępniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do danego celu i w danych okolicznościach.
 • W celu ochrony praw i własności OEC.
 • W sytuacjach kryzysowych.
 • W przypadkach, gdy dane są już publicznie dostępne.
 • W przypadku przeniesienia własności lub zmiany właściciela firmy, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. W takich sytuacjach ograniczymy udostępniane dane do takich, które są bezwzględnie niezbędne, oraz w miarę możliwości poddamy ujawniane dane anonimizacji.
 • W dodatkowych celach za Twoją zgodą, jeśli uzyskanie jej jest wymagane w świetle prawa.

 

PRZESYŁANIE ZA GRANICĘ  

 

Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, możemy przesyłać zebrane na Twój temat dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji, które mogą nie zapewniać ochrony danych na poziomie obowiązującym w Twoim kraju, gdy jest to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy o pracę lub w innych celach określonych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie prywatności.

 

Gdy przesyłamy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im ochronę na odpowiednim poziomie, dopilnowując, aby wdrożone zostało przynajmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 

 • Twoje dane osobowe będziemy przesyłać tylko do tych krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • Możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym poziom ochrony równy temu obowiązującemu w Europie;
 • Współpracując z dostawcami ze Stanów Zjednoczonych, możemy przesyłać im dane pod warunkiem, że uczestniczą oni w programie Tarcza Prywatności, który zobowiązuje ich do zapewnienia danym osobowym przesyłanym pomiędzy USA i Europą podobnego poziomu ochrony oraz;
 • Przesyłając Twoje dane osobowe pomiędzy firmami z Grupy OEC, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w formie umowy Intra Group International Transfer Agreement (wewnątrzgrupowa umowa dotycząca międzynarodowego przesyłu danych) zawierającej standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z decyzją C(2010)593, zapewniając bezpieczeństwo danym przesyłanym do USA i innych jurysdykcji.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat mechanizmu wykorzystywanego przez OEC podczas przesyłania Twoich danych osobowych poza EOG, wyślij wiadomość na adres privacy@oeconnection.com.

 

 

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOIM DANYM?  

 

OEC dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami zapobiegającymi przypadkowej utracie, ujawnieniu, zmienieniu lub wykorzystaniu Twoich danych osobowych oraz uzyskaniu do nich dostępu w nieuprawniony sposób. Co więcej, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych, przyznając go wyłącznie tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę biznesową dysponowania nimi. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i objęci są obowiązkiem zachowania poufności.

 

Dodatkowo zobowiązujemy wszystkich zewnętrznych dostawców usług do wdrażania odpowiednich zabezpieczeń mających na celu ochronę Twoich danych osobowych w sposób spójny z naszymi politykami oraz innymi zobowiązaniami z zakresu ochrony danych, którymi jesteśmy objęci. Podejmujemy wszystkie uzasadnione kroki dla pewności, że zewnętrzni dostawcy usług nie wykorzystują Twoich danych osobowych do własnych celów, oraz zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Opracowaliśmy również procedury określające sposób radzenia sobie z podejrzeniami naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli zobowiązuje nas do tego prawo, w razie takiego naruszenia powiadomimy odpowiedni organ regulacyjny.

 

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE  

 

Twoje dane osobowe będziemy zatrzymywać wyłącznie tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, w tym celów polegających na zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi, księgowymi i sprawozdawczymi oraz do rozstrzygania sporów.

 

 Szczegółowe informacje na temat okresów zatrzymywania różnych rodzajów Twoich danych osobowych dostępne są w naszej Polityce w sprawie zatrzymywania danych. Aby ją od nas otrzymać, wyślij wiadomość na adres privacy@oeconnection.com

 

W określonych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych. Więcej informacji zawiera część Prośba o usunięcie poniżej.

 

W niektórych sytuacjach możemy poddać Twoje dane osobowe anonimizacji (tak aby nie były one już powiązane z Twoją osobą) na potrzeby badań lub statystyk. W takim przypadku możemy tych danych używać bez ograniczeń, nie powiadamiając Cię o tym.

 

 

TWOJE PRAWA  

                                                                                                                                            

Masz prawo do:

 

    Poproszenia o dostęp do swoich danych osobowych (zwykle nazywane „prawem właściciela danych do uzyskania dostępu”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 

    Poproszenia o sprostowanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Dzięki temu możesz poprosić o uzupełnienie lub poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, przy czym możemy musieć zweryfikować prawdziwość nowych danych, które nam dostarczysz.

 

    Poproszenia o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, gdy nie istnieje już dobry powód dla ich dalszego przetwarzania. Możesz też poprosić nas o usunięcie danych osobowych po skutecznym skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej), gdy przetwarzanie Twoich danych odbywało się niezgodnie z prawem lub gdy mamy obowiązek usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy zastosować się do Twojej prośby o usunięcie danych. Może to być spowodowane przyczynami prawnymi (w odpowiednich przypadkach), o których Cię powiadomimy po otrzymaniu Twojej prośby.

 

    Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej, a Twoja sytuacja sprawia, że nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę podstawę prawną, gdyż uważasz, że wpływa to na Twoje podstawowe prawa i swobody. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne, uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobfec Twoich praw i swobód.

 

    Poproszenia o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz się do nas zwrócić z prośbą o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili poprawność danych; (b) jeśli korzystanie przez nas z danych było niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usuwali te dane; (c) jeśli chcesz, abyśmy przechowywali dane nawet wtedy, gdy ich już nie potrzebujemy, gdyż jest Ci to niezbędne do celów ustanowienia, wykonania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych lub (d) otrzymaliśmy Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, ale musimy ustalić, czy istnieją uzasadnione podstawy prawne do dalszego wykorzystywania tych danych nadrzędne wobec Twojego prawa do sprzeciwu.

 

    Poproszenia o przesłanie Twoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. Twoje dane osobowe dostarczymy Tobie lub wskazanej przez Ciebie stronie trzeciej w zorganizowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. To prawo dotyczy tylko informacji zebranych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie otrzymaliśmy Twoją zgodę lub których używaliśmy do wykonania zawartej z Tobą umowy.

 

    Wycofania w dowolnym momencie zgody w przypadkach, w których stanowi ona podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Twoją zgodę, które odbywało się przed jej wycofaniem. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie mieć możliwości dostarczania Ci niektórych produktów lub usług. Jeśli będzie istniało takie ryzyko, poinformujemy Cię o tym w momencie, w którym będziesz wycofywać swoją zgodę.

 

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych wyżej, wyślij wiadomość na adres privacy@oeconnection.com.

 

Na wszystkie zasadne prośby staramy się odpowiadać w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy możemy potrzebować więcej czasu niż miesiąc, jeśli Twoja prośba będzie szczególnie złożona lub prześlesz do nas większą liczbę próśb. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy informować na bieżąco. Uzasadniony dostęp do danych w rozsądnym zakresie zwykle zapewniany jest bez żadnych kosztów.

 

Możemy poprosić Cię o pewne informacje, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych (lub możliwość skorzystania z innych przysługujących Ci praw). Jest to mechanizm zabezpieczający, gwarantujący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, pytając o dodatkowe informacje na temat Twojej prośby, celem przyspieszenia naszej odpowiedzi.

 

Jeśli z jakiegoś względu nie zostanie Ci przyznany dostęp, skontaktujemy się z Tobą, wyjaśniając przyczyny takiej decyzji. 

 

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w niniejszym Oświadczeniu w sprawie prywatności. Jeśli zechcemy wykorzystać zebrane wcześniej dane osobowe do celów innych niż te, o których poinformowaliśmy Cię w momencie ich zbierania, powiadomimy Cię o tym oraz — jeśli wymaga tego prawo — poprosimy o Twoją zgodę, zanim użyjemy Twoich danych osobowych do nowych celów niezwiązanych z pierwotnymi.

 

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz pytania na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz uzyskać dostęp do swoich danych bądź przesłać inną prośbę, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres:

privacy@oeconnection.com 
LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ:
OEC International Limited
Springfield Lyons House Chelmsford Business Park
Chelmsford
Essex CM2 5TH
Wielka Brytania
 
Przysługuje Ci również prawo do przesłania w dowolnym momencie skargi do organu ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli dasz nam szansę na rozwianie Twoich wątpliwości i zanim zdecydujesz się na kontakt z organem ds. ochrony danych, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

Pełnomocnik ds. ochrony danych w OEC
Scott Christie
OEC International Limited
Springfield Lyons House Chelmsford Business Park
Chelmsford
Essex CM2 5TH
Wielka Brytania

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.