Przyjęte zasady użytkowania

Zasady korzystania ze strony internetowej

Niniejsza strona internetowa zarządzana jest przez OEC Athoris Limited (dalej zwanych ‘my’ lub ‘nas’). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem firmowym 7599052 a nasza siedziba mieści się pod adresem Springfield Lyons House, Chelmsford Business Park, CM2 5TH Chelmsford, Essex, Anglia.

Zasady korzystania ze strony internetowej określają ramy porozumienia między Państwem a nami dotyczącego dostępu do naszej witryny internetowej www.athoris.net (dalej zwanej ‘naszą stroną’). Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej odnoszą się do i obowiązują wszystkich użytkowników naszej strony, jak również osoby jedynie ją odwiedzające.

Fakt korzystania przez Państwa z naszej strony jest automatycznie potwierdzeniem, iż akceptują Państwo nasze zasady i zgadzają się Państwo przestrzegać ich podczas użytkowania naszej strony.

Niedozwolone użycie


Mogą Państwo korzystać z naszej strony jedynie w celach zgodnych z prawem. Nie wolno Państwu korzystać z naszej strony, jeśli takie użycie:

 • łamie obowiązujące prawo i przepisy miejscowe, krajowe lub międzynarodowe;
 • ma na celu złamanie prawa bądź malwersacje oraz jeśli do łamania prawa i malwersacji może nakłaniać lub być ich powodem;
 • może w jakikolwiek sposób prowadzić do popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstw wobec osób nieletnich;
 • zakłada wysyłanie, świadome odbieranie, załadowywanie do internetu, ściąganie z internetu, użytkowanie oraz przetwarzanie danych, które łamią normy akceptowalnego obiegu danych dla naszej strony;
 • zakłada przesyłanie lub umożliwianie innym przesyłania jakiegokolwiek niezamówionego lub nieautoryzowanego materiału promocyjnego bądź reklamowego, jak również wszelkich innych form nakłaniania (m.in. spam);
 • zakłada świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, ściąganie z lub załadowywanie do Internetu jakiegokolwiek materiału, który zawierałby wirusy, Trojany, wormsy, spyware, Adware lub inne szkodliwe oprogramowanie mogące negatywnie wpłynąć na działanie standardowego  oprogramowania lub części fizycznych komputera.

Jeśli nie uzyskali Państwo osobnej zgody na piśmie, która stanowiłaby inaczej, zgadzacie się Państwo nie kopiować, nie powielać, nie reprodukować ani nie odsprzedawać osobom trzecim jakichkolwiek elementów składowych naszej strony.

Zgadzacie się również Państwo nie korzystać  bez odpowiednich uprawnień, nie dokonywać zmian, nie niszczyć oraz nie zakłócać:

 • żadnego z elementów naszej strony;
 • żadnego sprzętu ani sieci, na których nasza strona się znajduje;
 • żadnego oprogramowania użytego do dostarczenia naszych usług;
 • żadnego sprzętu ani sieci ani oprogramowania, który jest własnością i użytkowany jest przez osoby trzecie.

Publikacja zawiera materiał, który jest odtwarzany i rozprowadzany pod warunkami licencji firmy Ford-Werke GmbH. Odtwarzanie lub rozpowszechnianie materiałów firmy Ford-Werke GmbH nie jest dozwolone bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy Ford-Werke GmbH.

Usługi interaktywne

Co jakiś czas możemy na naszej stronie dostarczać usługi interaktywne, takie jak nieograniczone chatroomy i biuletyny informacyjne (dalej zwane ‘usługi interaktywne’).

Tam, gdzie będziemy dostarczać jakiekolwiek usługi interaktywne, zapewnimy Państwu jasną i pełną informację dotyczącą tego jaki rodzaj usług jest dostarczany, czy jest nadzorowany i jaką formę nadzoru zastosowano, tj. techniczną czy osobową.

Podkreślamy jednak, iż nie ciąży na nas żaden formalny obowiązek nadzoru, monitorowania ani kontroli nad usługami interaktywnymi dostępnymi na naszej stronie i z całym naciskiem informujemy, iż nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne straty lub zniszczenia powstałe w wyniku użytkowania wyżej wymienionych usług interaktywnych niezgodnego z naszymi standardami zawartości danych, bez względu czy dana usługa interaktywna jest nadzorowana czy nie.

Standardy zawartości danych


Niniejsze standardy zawartości danych odnoszą się do każdego rodzaju materiału (dalej zwanego ‘wkładem’), który udostępnią Państwo na naszej stronie i w usługach interaktywnych z nią związanych.

Muszą Państwo stosować się nie tylko do litery niniejszych przepisów, ale również do ich ducha. Standardy zawartości danych mają zastosowanie zarówno do poszczególnych elementów, jak i całości Państwa wkładu.

Wkład musi:

 • być dokładny, tam gdzie mowa jest o faktach;
 • być rzetelny, tam gdzie cytowane bądź interpretowane są opinie;
 • nie łamać przepisów prawa zarówno w Wielkiej Brytanii, jak również w jakimkolwiek kraju, z którego wkład został wysłany;

Wkład nie może:

 • zawierać jakiegokolwiek materiału, który mógłby narazić daną osobę na zniesławienie;
 • zawierać jakiegokolwiek materiału, który jest wulgarny, obsceniczny, zawiera przesłanie nienawiści lub podżega do niepokojów społecznych;
 • promować materiałów o treści pornograficznej;
 • promować użycia przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną bądź wiek;
 • naruszać prawa autorskiego, prawa do zarządzania danymi ani wykorzystywać znaków towarowych będących własnością innych podmiotów;
 • celowo wprowadzać użytkownika w błąd;
 • być sformułowany w sposób łamiący powinności prawne wobec osób trzecich, takie jak obowiązek poufności czy zobowiązania kontraktowe;
 • promować działalności przestępczej;
 • zastraszać ani naruszać czyjejś prywatności, powodować rozdrażnienia, dyskomfortu lub niepotrzebnego napięcia;
 • zawierać treści, które mogą być wykorzystane do nękania, irytowania, ośmieszania, zwiększania poczucia zagrożenia lub wywoływania niepokoju u innych osób;
 • zawierać treści, które mogą zostać użyte do podszywania się pod inną osobę, a także do manipulowania tożsamością i kłamliwego przedstawiania relacji z innymi osobami;
 • dawać do zrozumienia, że jesteśmy źródłem informacji, kiedy w istocie tak nie jest, lub
 • promować, bronić lub być stosowanym do popełniania czynów karalnych takich jak m.in. naruszenie prawa autorskiego lub nielegalne wykorzystanie komputera.

Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu

Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia czy w wyniku Państwa użytkowania nastąpiło złamanie zasad korzystania ze strony internetowej. Jeśli do złamania tychże zasad rzeczywiście doszło, możemy podjąć takie działania dyscyplinujące, jakie uznamy za stosowne.

Niepodporządkowanie się zasadom korzystania ze strony internetowej stanowi rzeczywiste naruszenie Umowy Licencyjnej Użytkownika, która reguluje zasady użytkowania naszej strony i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich bądź wybranych spośród niżej wymienionych działań:

 • natychmiastowego, tymczasowego bądź bezterminowego zniesienia Państwa prawa do korzystania z usług naszej strony;
 • natychmiastowego, tymczasowego bądź bezterminowego usunięcia Państwa postów i materiałów załadowanych przez Państwa na naszą stronę;
 • wystosowania noty ostrzegawczej;
 • podjęcia działań prawnych mających na celu uzyskanie od Państwa rekompensaty finansowej  z tytułu odszkodowania za poniesione koszty (m. in. administracyjne i prawne) wynikłe z naruszenia zasad Umowy Licencyjnej;
 • podjęcia dalej idących kroków prawnych przeciwko Państwu;
 • ujawnienia organom ścigania tych informacji, które uznamy za konieczne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za Państwa straty powstałe w wyniku naszych działań, które były skutkiem złamania przez Państwa zasad korzystania ze strony internetowej. Działania dyscyplinarne opisane powyżej nie podlegają ograniczeniom, tzn. możemy podjąć wszelkie inne kroki, jakie uznamy za stosowne.

Zmiany w zasadach korzystania ze strony internetowej

Dopuszczamy możliwość wprowadzania zmian w zasadach korzystania ze strony internetowej w dowolnym momencie. Oczekuje się od Państwa regularnego sprawdzania naszej strony pod kątem ewentualnych zmian, które zostaną wprowadzone i będą wobec Państwa prawnie wiążące. Niektóre z ustaleń zawartych w niniejszych zasadach korzystania ze strony internetowej mogą zostać zmienione na mocy ustaleń i powiadomień opublikowanych w innych częściach naszej strony.

Kontakt


Pytania, komentarze i wnioski odnośnie niniejszych zasad korzystania ze strony internetowej są mile widziane i powinny być kierowane na adres elektroniczny info@athoris.net.